1.
زارعم, فاخریب, فرخ زادهس. تأثیر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های کاهو (Lactuca Sativa L.). jhorts4 [اینترنت]. 14 فوریه 2016 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];30(3):457-68. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/44890