1.
رشیدین, ارجیع, گردکانهم, کاشیع. تأثیرکودهای آلی و سوپرجاذب آب بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشمیائی سیب‌زمینی رقم ‘مارفونا’ در کرمانشاه. jhorts4 [اینترنت]. 8 مارس 2015 [ارجاع شده 11 جولای 2020];28(4):453-6. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/45072