1.
حسینیاح, تهرانی فرع, سمیعیل, شورم, معماریانیف. جمع‌آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه‌های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان. jhorts4 [اینترنت]. 14 نوامبر 2016 [ارجاع شده 20 اکتبر 2020];30(4):701-13. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/48662