1.
خورشیدی ش, داوری نژاد غ, سمیعی ل, مقدم م. بررسی مقاومت به سرمازدگی جوانه های رویشی و زایشی ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف گلابی در شرایط آب و هوایی مشهد. jhorts4 [اینترنت]. 15اکتبر2016 [ارجاع شده 15سپتامبر2019];30(3):581-9. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/50169