1.
دیانتم. تعیین دماهای کاردینال چمن سردسیری و دو گونه علف هرز غالب آن. jhorts4 [اینترنت]. 3اکتبر2017 [ارجاع شده 20می2019];31(3):599-10. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/60317