1.
دیانتم. تعیین دماهای کاردینال چمن سردسیری و دو گونه علف هرز غالب آن. jhorts4 [اینترنت]. 3 اکتبر 2017 [ارجاع شده 23 اکتبر 2019];31(3):599-10. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/60317