1.
عطارش, داوری نژادغ, سمیعیل, مقدمم. بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های گردوی ایرانی در باغات تجاری مشهد با نشانگر ISSR. jhorts4 [اینترنت]. 6 آگوست 2017 [ارجاع شده 20 اکتبر 2020];31(3):611-20. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/60521