1.
شورم, زرگریانس, بستانیس. بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets tenuifolia) در شرایط گلخانه. jhorts4 [اینترنت]. 13 مارس 2011 [ارجاع شده 29 اکتبر 2020];24(2). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/7985