1.
پورح, نعمتیس, تهرانی فرع, شورم, جوهرچیم. بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.). jhorts4 [اینترنت]. 13 مارس 2011 [ارجاع شده 20 اکتبر 2020];24(2). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/7986