1.
سعیدنژاد ا, رضوانی مقدم پ. ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum). jhorts4 [اینترنت]. 13مارس2011 [ارجاع شده 23سپتامبر2019];24(2). Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/7987