1.
غیور کریمیانیز, باقریع, جعفرخانی کرمانیم, داوری نژادغ. بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم رداکسپلوژن. jhorts4 [اینترنت]. 13 مارس 2011 [ارجاع شده 21 اکتبر 2020];24(2). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/7993