1.
زارعیم, عزیزیم. ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدن. jhorts4 [اینترنت]. 13 مارس 2011 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];24(2). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/7995