1.
محمدی مقدمم, سبحانی پورع, حکم آبادیح. بررسی ارتباط بین میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 با درصد عناصر غذایی و پروتئین مغز ارقام مختلف پسته. jhorts4 [اینترنت]. 13 مارس 2011 [ارجاع شده 19 اکتبر 2020];24(2). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/8000