1.
فارسیم, طاهریپ, کردیانیا. بررسی نقش قارچ های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید. jhorts4 [اینترنت]. 13 مارس 2011 [ارجاع شده 29 اکتبر 2020];24(2). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/8006