1.
عباسی م, ذاکرین ع, حیدری م. اثر کاربرد کلرید سدیم بر رشد رویشی و غلظت یون‌های سدیم، پتاسیم و کلر در دانهال‌های دو رقم انبه (Mangifera indica L.). jhorts4 [اینترنت]. 13سپتامبر2011 [ارجاع شده 22سپتامبر2019];25(1). Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9731