1.
نعمتیس, اسماعیلیعا, داوری نژادغ, فارسیم. اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای. jhorts4 [اینترنت]. 13 سپتامبر 2011 [ارجاع شده 14 جولای 2020];25(1). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/9732