1.
نعمتی س, اسماعیلی عا, داوری نژاد غ, فارسی م. اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای. jhorts4 [اینترنت]. 13سپتامبر2011 [ارجاع شده 20سپتامبر2019];25(1). Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9732