1.
مرادی را, نصیری محلاتی م, رضوانی مقدم پ, لکزیان ا, نژاد‏علی ع. تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.). jhorts4 [اینترنت]. 13سپتامبر2011 [ارجاع شده 15سپتامبر2019];25(1). Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9735