1.
وطن دوست جرتوده ص, داوری نژاد غ, تهرانی فر ع, کاوه ح. اثر تیمار‌های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلمه‌های ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی. jhorts4 [اینترنت]. 13سپتامبر2011 [ارجاع شده 21سپتامبر2019];25(1). Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9739