1.
عبادیم, عزیزیم, امیدبیگیر, حسن زاده خیاطم. بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov). jhorts4 [اینترنت]. 13 سپتامبر 2011 [ارجاع شده 12 جولای 2020];25(1). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/9751