1.
عبادی م, عزیزی م, امیدبیگی ر, حسن زاده خیاط م. بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov). jhorts4 [اینترنت]. 13سپتامبر2011 [ارجاع شده 23سپتامبر2019];25(1). Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9751