1.
موسوی زاده س, مشایخی ک. تغییرات بافت شناسی رویان‏زایی رویشی دمبرگ هویج (Daucus carota L.) در چند محیط کشت بافت. jhorts4 [اینترنت]. 13سپتامبر2011 [ارجاع شده 18سپتامبر2019];25(1). Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9754