1.
ملاولی م, بلندنظر ص, طباطبایی س. تأثیر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر معدنی در پیاز خوراکی. jhorts4 [اینترنت]. 13سپتامبر2011 [ارجاع شده 19سپتامبر2019];25(1). Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9755