1.
شهریاری ا, باقری ع, شریفی ا, مشتاقی ن. کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو. jhorts4 [اینترنت]. 13سپتامبر2011 [ارجاع شده 17سپتامبر2019];25(1). Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9756