1.
سیاهمرگویی آ, عزیزی گ, نظامی ا, جهانی کندری م. بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده. jhorts4 [اینترنت]. 13سپتامبر2011 [ارجاع شده 18سپتامبر2019];25(1). Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9758