1.
سیاهمرگوییآ, عزیزیگ, نظامیا, جهانی کندریم. بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده. jhorts4 [اینترنت]. 13 سپتامبر 2011 [ارجاع شده 6 جولای 2020];25(1). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/9758