1.
منصوری ده شعیبیر, داوری نژادغ, حکم آبادیح, تهرانی فرع. ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته. jhorts4 [اینترنت]. 5 اکتبر 2011 [ارجاع شده 29 اکتبر 2020];25(2). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/9975