1.
نعمت الهیف, تهرانی فرع, عزیزیم, داوری نژادغ. تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی. jhorts4 [اینترنت]. 5 اکتبر 2011 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];25(2). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/9978