1.
صیفیس, نعمتیسح, شورم, عابدیب. بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین. jhorts4 [اینترنت]. 5 اکتبر 2011 [ارجاع شده 29 اکتبر 2020];25(2). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/9990