نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی

2 گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 مرکز تحقیقات و منابع طبیعی خراسان رضوی

4 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
از مهمترین معضلات پیش روی توسعه فضای سبز و بویژه چمنکاری، کمبود منابع آبی می‌باشد. این تحقیق به منظور بررسی پاسخهای بخش زیرزمینی گراسهای چمنی بومی و وارداتی در برابر تنش خشکی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل در سال 1385 به اجرا درآمد. گونه‌های مختلف گراس در سه سطح شامل 2 گونه از گراسهای وارداتی (Festuca arundinacea و Lolium perenne) و یک توده بومی از شهرستان قوچان (Festuca arundinacea) و آبیاری در 6 سطح شامل؛{1- تنش متوسط (50% ظرفیت زراعی)،2- تنش شدید (25% ظرفیت زراعی)، 3- رشد مجدد از تیمار 25% ظرفیت زراعی و به همراه سه گروه از گلدان‌های آبیاری کامل (100% ظرفیت زراعی) که به عنوان شاهد همزمان با هریک از سه سطح تنش تخریب می‌شدند}، تیمارهای این آزمایش را تشکیل می‌دادند.تعداد تکرارها برای سطوح آبیاری کامل 3 و برای سطوح تنش و رشدمجدد 4 در نظر گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در زمان اعمال تنش شدید، وزن خشک ریشه برای رقم تجاری و توده بومی فستوکا به ترتیب برابر 40 و 9/11 درصد نسبت به شاهد افزایش و برای لولیوم پرنه 6/33% کاهش یافت. سایر صفات ریشه نظیر: حجم، سطح کل و مجموع طول ریشه‌ها نیز در توده بومی فستوکا در شرایط تنش شدید خشکی به ترتیب برابر 1/60 ، 6/34 و 1/70 درصد نسبت به شاهد افزایش یافت. این صفات برتر به همراه کاهش 54 درصدی ضخامت ریشه در تیمار 25% ظرفیت زراعی باعث افزایش میزان جذب و تخلیه آب از خاک خشک و کارایی بهتر این گراس در شرایط تنش شد. اما از نظر قابلیت بازیافت از تنش خشکی، در توده بومی فستوکا، به هنگام آبیاری مجدد در اکثر صفات مورفولوژیک ریشه نسبت به شرایط تنش شدید کاهش و در گراسهای تجاری افزایش مشاهده گردید.

واژه‌های کلیدی: اجتناب، توده بومی، تنش خشکی، رشد مجدد، ریشه

عنوان مقاله [English]

Drought resistance mechanisms of native and commercial turfgrasses under drought stress: . Root responses

نویسندگان [English]

  • yahya selahvarzi 1
  • Ali Tehranifar 2
  • Ali Gazanchian 3
  • hossein arouiee 4

1

2

3 Natural Resources Research Center of Khorassan

4

چکیده [English]

Abstract
The lack of water is the most important problem in extensive landscape especially turfgrass in arid and semi arid regions. The root responses in native and commercial grasses under drought stress were investigated. This experiment was in a factorial experiment based on unbalanced completely random design on the year 2006. The specious that we used in this experiment included (i) commercial tall fescue (Festuca arundinacea) (ii) commercial perennial ryegrass (Lolium perenne) (iii) native tall fescue population (Festuca arundinacea). The drought stress levels included (i) 50%FC (ii) 25% FC (iii) recovery from drought stress and 3 groups of pots that was always in the field capacity condition. The replicates for control pots and drought/recovery treatments were 3 and 4 respectively. The results showed that root dry weigh of commercial and native tall fescue increased 40%, 11.9% respectively compared with control under severe drought stress. Whereas it decrease 33.6% in lolium perenne compared with control at same condition. Another root traits such as volume, total area and root total length in the native tall fescue increase 60.1%, 34.6%, 70.1% respectively compared with control under severe drought stress. This traits in plus 54% decrease in root diameter caused increased in rank of absorption and depletion of water from dry soil. That it caused better yield of this grass under drought stress. Ability of recovery in most morphological root characters increase in commercial grass after rewatering in compare with severe drought stress condition.

Keywords: Avoidance, Native population, Drought stress, Re-growth, Root

CAPTCHA Image