نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 صنعتی اصفهان

2 تهران

چکیده

چکیده
برای بررسی تغییرات فعالیت آنزیمی و فتوسنتزی کاهو تحت تنش کادمیم آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 7 تکرار درمحل گلخانه تحقیقاتی دانشگاه جه جیانگ چین در محیط کشت هیدروپونیک طرح ریزی شد. کادمیم در 3 غلظت صفر، 2، 4 میلی گرم در لیتر به صورت کلرید کادمیم به محلول غذایی اضافه شد. سپس شاخصهای مربوط به فتوسنتز (تعرق، هدایت روزنه ای، هدایت مزوفیلی، دی اکسید کربن داخل روزنه ای)، تغییرات فعالیت آنزیمهای اکسیدانی (پرکسیداز و سوپر اکسید دسموتاز)، کلروفیل، زی توده گیاه، ضریب انتقال عناصر، طول و تعداد برگ اندازه گیری شد. نتایج این آزمایش نشان داد که کادمیم و افزایش غلظت آن با افزایش فعالیت آنتی اکسیدانهای پرکسیداز و سوپر اکسید دسموتاز کاهش زی توده وکاهش طول برگ همراه می‌باشد. اثرات سمی افزایش کادمیم با گذشت زمان بر روی فاکتورهای رشدی متفاوت است اما همه شاخصهای رشدی اندازه گیری شده مانند کلروفیل ، فتوسنتز ، تعرق، هدایت روزنه ای، دی اکسید کربن داخل روزنه ای در اثر تنش کادمیم کاهش یافته اند با افزایش غلظت کادمیم ضریب انتقال کادمیم به گیاه نیز افزایش می‌یابد.

واژه‌های کلیدی: فتوسنتز، کلروفیل، روزنه، آنتی اکسیدان، کادمیم، کاهو

عنوان مقاله [English]

Photosynthesis and Enzymatic Change under Cadmium Toxicity in Lettuce

نویسندگان [English]

  • maryam haghighi 1
  • mohsen kafi 2
  • Toktam sadat Taghavi
  • karim kashi 2
  • Gholam Reza Savaghebi

1

2

چکیده [English]

Abstract
study on photosynthetic and enzym Activity changes in lettuce under cadmium stress has been done in greenhouse. Of zhejang university in Chine The experimental design was a CRD factorial design organized in hydroponic system with 7 replications. Cadmium was added to nutrient solution in CdCl2 in three concentrations (0, 2, 4 mg/l). Stomatal photosynthetic factors (transpiration, stomatal and mesophyl conductance, internal CO2 concentration), enzyme activity changes (Proxidase and Superoxid Dismutase),chlorophyll, leaf length and number, biomass, transfer coefficient, was measured. Results showed that peroxidase and superoxide dismutase increased but biomass, photosynthesis, transpiration, stomatal conductance, internal CO2 concentration and leaf length was decreased as cadmium increased in nutrient solution, transfer coefficient was increased also.

Key Words: Photosynthesis, Chlorophyll, Stomata, Antioxidant, ,Cadmium, Lettuce

CAPTCHA Image