نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده
به منظور تعیین بستر جایگزین مناسب برای پیت، آزمایشی با استفاده از ضایعات گیاهی مختلف در چهار تیمار پیت 100% بعنوان شاهد، پیت + برگ خشک کاج (1:1حجمی)، پیت + پوسته برنج کربونیزه (1:1حجمی) و پیت + خاک اره (1:1حجمی) با سه تکرار که هر تکرار شامل 4 گیاه و در مجموع 48 گیاه بود در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در سیستم کشت گلدان و لوله در سال 1386 با استفاده از طرح کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد کل و عملکرد بازار پسند بترتیب با میانگین 7/8، و 3/7 کیلوگرم در متر مربع، بالاترین میزان میوه بستن و تعداد برگ بترتیب با 1/6 و 9/35 عدد در هر بوته و تعداد میوه با 6/70 عدد در متر مربع مربوط به تیمار پیت + پوسته برنج کربونیزه بدست آمد. همچنین بالا ترین میزان مواد جامد محلول با 8/4 درجه بریکس، پتاسیم 400، فسفر 6/21، کلسیم 3/13 و منیزیم با 6/16 میلی‌گرم در کیلوگرم وزن تر میوه نیز از همین بستر حاصل شد. تعداد میوه و برگ و همچنین میزان منیزیم در سطح 1% و سایر اختلافات در سطح 5% معنی دار شد. اگرچه بیشترین فاصله سطح بستر تا اولین گل آذین در بستر پیت خالص با میانگین 6/38 سانتیمتر حاصل گردید که اختلاف معنی داری با بستر های پیت + پوسته برنج و پیت + برگ خشک کاج نشان نداد ولی با تیمار پیت + خاک اره اختلافی در سطح 5% مشاهده گردید. بسترهای مختلف تاثیر معنی داری روی سایر صفات از قبیل تعداد گل در گل آذین، میزان کلروفیل برگ، ارتفاع گیاه، عملکرد غیر بازار پسند، پوسیدگی گلگاه، ویتامین ث، اسیدیته و نیتروژن کل میوه نشان ندادند.

واژه های کلیدی: گوجه فرنگی، پیت، ضایعات گیاهی، کشت بدون خاک

عنوان مقاله [English]

Effect of different substrates on tomato production in soilless culture

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Mami
  • Gh. Peyvast
  • Davoud Bakhshi
  • habibolah samizadeh

University of Guilan

چکیده [English]

Abstract
This study was performed in order to determine a suitable alternative substrate for peat in soilless culture in 2007. Different plant wastes including carbonized rice hull, saw dust and dry pine leaves (Pinus eldarica) were examined. Treatments were 100% peat as control, peat plus dry pine leaves (1:1 v/v), peat plus carbonized rice hull (1:1 v/v) and peat plus saw dust (1:1 v/v). The study was conducted in the pot and tube culture system in the research Greenhouse of the College OF Agriculture, Guilan University. The results showed that the peat plus carbonized rice hull was the best one as FOLLOWS: the average total yield of Was 8.7 kg m-2; the marketable yield was 7.3 kg m-2; AND the most fruit set WAS 6.1 per plant and 70.6 of fruit per m-2. The highest total soluble solids (TSS) content WAS 4.2o Brix; also, Potassium content 400, Phosphorous 21.6, Calcium 13.3 and Magnesium 16.6 mg kg-1 were obtained from this substrate. Fruits and THE NUMBER OF LEAVES and magnesium content were higher at 1% and the other differences were obtained at 5%. Peat with the average of 38.6 cm had the most distance of the first inflorescence from substrate surface level, which was significantly higher than peat plus saw dust at level of 5%. There was no significant difference among the other characteristics. According to these results, mixed carbonized rice hull and peat (1:1 v/v) can be used as peat substitution in soilless culture substrates for tomato production.

Key word: Tomato, Peat, plant waste, soilless culture

CAPTCHA Image