نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و همچنین تعیین خصوصیات 23 توده بابونه آلمانی و مقایسه آنها با سه رقم اصلاح شده آلمانی، مجاری و زراعی کشور، از نشانگرهای مرفولوژیکی، زراعی و فنولوژیکی استفاده شد. این آزمایش در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد و 16 صفت کمی مانند عملکرد گل، تعداد گل در بوته، قطر گل، قطر نهنج، ارتفاع، وزن 100 گل، درصد اسانس، وزن 1000 دانه، قطر دانه گرده، طول روزنه، طول دوره رویشی و زایشی، طول و عرض برگ، تعداد گلهای زبانه ای و درصد گل خشک، اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که توده‌ها از نظر کلیه صفات مورد بررسی بجز فاکتور طول روزنه تفاوت معنی داری داشتند. همچنین نتایج تجزیه ضرایب همبستگی بین صفات نشان داد که صفت طول دوره زایشی با اکثر صفات همبستگی منفی و معنی داری داشت. بر اساس نتایج تجزیه به عامل‌ها، سه فاکتور اصلی که جمعاً 89/78 درصد از تغییرات کل را توجیه نمودند، انتخاب گردید. در عامل اول که 46/58 درصد تغییرات را تبیین نمود صفاتی نظیر عملکرد بوته، قطر گل، قطر نهنج، ارتفاع، وزن 100 گل، تعداد گل در بوته، وزن 1000 دانه و تعداد گل‌های زبانه ای بیشترین اثر را داشتند لذا این عامل می تواند عامل عملکرد گل و اجزای عملکرد گل باشد. نتایج تجزیه کلاستر نشان داد که توده‌ها در 3 گروه اصلی و 2 توده مستقل طبقه بندی شدند که تفاوت عمده گروه‌ها در عملکرد گل و اجزای عملکرد گل بود. در این تحقیق تعدادی از توده‌های بومی در برخی صفات مانند قطر گل، قطر نهنج تعداد گل در بوته یا عملکرد هر بوته برابر یا بهتر از ارقام اصلاح شده بودند لذا پتانسیل کشت و کار و یا تبدیل شدن به رقم را دارا می باشند.

واژه‌های کلیدی: تنوع ژنتیکی، بابونه آلمانی، Matricaria chamomilla، نشانگر مرفولوژیکی

عنوان مقاله [English]

Evaluation of genetic diversity of some German chamomile populations (Matricaria chamomilla L. ) using some morphological and agronomical characteristics

نویسندگان [English]

  • Mohyeddin Pirkhezri
  • Mohammad esmaeil Hassani
  • Mohammad fakhr Tabatabaei

چکیده [English]

Abstract
Genetic diversity of German chamomile (Matricaria chamomilla L.) populations in Iran was evaluated using morphological, agronomical and phonological characteristics and compared with three cultivars from Germany, Hungary and Iran. In this experiment, statistical design of RCBD with three replications was used, sixteen quantitative traits were measured such as yield, flower number per plant, anthodium diameter, receptacle diameter, 100 flower weight, essential oil percent, pollen diameter, stomata length, leaf length, leaf width, seed weight, vegetative period, height, generative period dry flower percent and ligulae flower number in 26 populations. Results of variance analysis showed that populations were significantly different for all traits except stomata length. Result of simple correlation analysis showed significant positive and negative correlation among many traits. Vegetative period duration showed significant negative correlation with most of traits. PCA analysis placed 16 traits in three factors that covered 78.89 percent of variance. The first factor, that in fact is Yield and yield components factor, covered 58.46 percent of variance included main traits such as height, yield, flower number per plant, anthodium diameter, receptacle diameter, 100 flower weight, 1000 seed weight and ligulae flower number. Cluster analysis classified populations to 3 main groups and 2 independent populations. Groups mainly have differences in yield and yield components. In this investigation many native populations were similar or better than cultivars, having cultivation potential or breeding programs.

Key words: Genetic diversity, German chamomile, Matricaria chamomilla, morphological markers

CAPTCHA Image