نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 شیراز

چکیده

چکیده
پرتقال نافی بطور وسیعی در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران کشت می‌گردد و در مقایسه با سایر ارقام مرکبات از اهمیت تجاری خاصی برخوردار است. کمیت و کیفیت میوه آن از عوامل زیادی تاثیر پذیر است. این پژوهش برای بررسی اثر2,4-D و K2SO4 و برهمکنش این دو بر خواص کمی و کیفی میوه پرتقال نافی. به منظور آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی (آزمایش فاکتوریل) در 9 تیمار و 4 تکرار انجام پذیرفت. بدین منظور2,4-D در غلظت‌های صفر ، 10 و 20 میلی گرم در لیتر و K2SO4 در غلظت‌های صفر، 1 و 2 درصد بصورت محلول پاشی در زمانی که قطر متوسط میوه‌ها 15 میلی متر بود به کار برده شدند. نتایج نشان داد که 2,4-D در غلظت20 میلی گرم در لیتر به همراه 2 درصد پتاسیم وزن میوه و میزان اسید کل آب میوه را بطور معنی داری افزایش داده و در غلظت 10 میلی گرم در لیتر به همراه غلظت‌های مختلف K2SO4 بطور معنی داری آب میوه را افزایش داد. همچنین پتاسیم به صورت معنی دار در افزایش صفات کیفی شامل مواد جامد محلول، اسیدیته و ویتامین C موثر بود.

واژه‌های کلیدی: پرتقال نافی، ‏2,4-D، K2SO4 ، اندازه میوه، کیفیت میوه

عنوان مقاله [English]

The effect of 2,4-D and K2SO4 on quantitative and qualitative characteristics of sweet orange cv.Navel fruits

نویسندگان [English]

  • rouhollah jahanbin
  • Sara Yavari
  • S E 1
  • enayatolah tafazoli 2

1

2

چکیده [English]

Abstract
Navel oranges are cultivated in many countries including Iran and in Comparable to With other cultivars of citrus have an especial importance in THE world The quality and quantity of this Product in fluenced by many factors. This research was CARRIED OUT to investigate the effect of 2,4-D and K2SO4 and their interaction on quantitative and qualitative characteristics of sweet orange cv. Navel fruits afactorial enperiment as a randomized complete block de sign (RCBD) with 9 treatments and 4 replications was Performed. 2,4-D was sprayed at 0, 10 and 20 mg l-1 and K2SO4 at 0, 1 and 2 percent when diameter of fruits was 15 mm in the growing season of 2006. ResultS has shown that 2,4-D at 20 mg l-1 plus 2% potassium significantly increased weight and total acid of fruit and at 10 mg l-1 with different concentration of potassium increased fruit juice significantly. Potassium had a Significantly effect on qualitative characteristics of fruits including total soluble solids, acidity and ascorbic acid.

Key words: Navel sweet orange, 2,4-D, K2SO4, fruit size, fruit quality

CAPTCHA Image