نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
آلبالو (Prunus cerasus L.)یکی از میوه های مهم بومی ایران است. این میوه بسیار فسادپذیر بوده و ماندگاری کمی دارد. در این پژوهش، تاثیر سه ترکیب گازی )هوای معمولی، 5% اکسیژن+ 5% دی اکسیدکربن+ 90% نیتروژن و 10% اکسیژن + 15% دی اکسیدکربن + 75% نیتروژن) و دو دمای نگهداری صفر و 5 درجه سانتیگراد را بر روی دو رقم اردی جوبلیوم و اردی بوترمو آلبالو در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفته است. میوه ها 42 روز پس از بسته بندی، از نظر فاکتورهای مختلف کیفی نظیر کاهش وزن، سفتی بافت، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتر، pH و رنگ ظاهری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میوه ها در شرایط اتمسفر اصلاح شده خصوصیات کیفی از جمله کاهش وزن، سفتی بافت و رنگ را بهتر حفظ کردند.ترکیب گازی 5% اکسیژن+ 5% دی اکسیدکربن کمترین کاهش وزن و تغییر شکل بافت میوه را داشت. در رقم اردی جوبلیوم، در دمای 5 درجه پایینترین سطح اسیدیته قابل تیتراسیون مشاهده شد. همچنین نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت دمای 5 درجه سانتیگراد نسبت به دمای صفر درجه بر خصو صیات کیفی میوه ها بود.

واژه‌های کلیدی: آلبالو (Prunus cerasus L.)، Érdi jubileum، Érdi bőtermő، اتمسفر اصلاح شده، کیفیت، ماندگاری

عنوان مقاله [English]

Effect of Modified Atmosphere Packaging on Quality Properties and Storability Extending in Two Sour Cherry Cultivars

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ahmadi
  • Gholam Hossein Davarynejad 1
  • Majid azizi 2
  • N Sedaghat 2
  • ali tehranifar 3

1 Ferdowsi university of Mashhad

2 Ferdowsi University of Mashhad

3

چکیده [English]

Abstract
Sour cherry (Prunus cerasus L.) is an important Iranian-native fruit, considered highly perishable commodity which cannot be stored for any length of time. On this study, effect of three gas compositions (ambient, 5% O2+5% CO2+90% N2 and 10% O2+15% CO2+75% N2) and two storage temperatures (0 and 5 °C) on two sour cherry cultivars namely Erdy jubileum and Erdy Botermo was studied in a CRD (completely randomized design) based on factorial design with three replications. Fruits were examined, 42 days after packaging, in case of such different qualitative factors as weight loss, tissue firmness, total soluble solids (TSS), titrable acidity (TA), pH, and colour. The results indicate a better preservation of qualitative properties such as weight loss, tissue firmness and colour in the modified atmosphere; in 5% O2+5% CO2+90% N2 the lowest weight loss and the highest firmness was defected. In Erdy jubileum at 5°C titrable acidity was the lowest and the favourable impact of the 5 °C temperature treatment on qualitative properties, compared to that of 0 °C.

Keywords: Sour cherry (Prunus cerasus L.), Packaging, MAP, Quality, shelf-life

CAPTCHA Image