تاثیرات آللوپاتیک زیتون‌تلخ، گل‌ابریشم و کاج بر جوانه‌زنی و رشد چمن لولیوم و فستوکا

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

فضای سبز یکی از مهم‌ترین ویژگی­های هر شهر و مکانی می­باشد که نیازمند شناخت دقیق ویژگی­های گیاه مورد استفاده و انتخاب و ترکیب صحیح گونه­های گیاهی با یکدیگر است. یکی از ویژگی­هایی که باید مورد توجه قرار گیرد، اثرات آللوپاتیک گیاه بر روی گیاهان مجاور خود می­باشد. در این پژوهش به بررسی اثرات آللوپاتیک درختان گل‌ابریشم، زیتون‌تلخ و کاج بر جوانه­زنی و رشد دو گونه چمن لولیوم و فستوکا پرداخته شده است. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. بقایای گیاهی درختان جمع­آوری و خشک شده و طی دو آزمایش جداگانه به‌صورت پودر بقایای گیاهی و عصاره آبی مورد استفاده قرار گرفت. تیمارهای آزمایش اول شامل دو نوع چمن (فستوکا و لولیوم)، سه سطح پودر بقایای گیاهی (صفر (شاهد)، 46/0 و 1 گرم) از سه درخت (زیتون­تلخ، کاج و گل­ابریشم) در چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش دوم نیز شامل دو نوع چمن (فستوکا و لولیوم) و چهار سطح عصاره آبی بقایای گیاهی (شاهد، زیتون­تلخ، کاج و گل­ابریشم) در سه تکرار اجرا شد. در هر دو آزمایش صفات طول گیاه و ریشه، وزن تر و خشک کل گیاهچه، درصد و سرعت جوانه­زنی اندازه­گیری شدند. نتایج آزمایش اول نشان داد که تیمار شاهد در صفات سرعت و درصد جوانه­زنی، طول گیاه و ریشه بهترین عملکرد را داشته و در صفات وزن تر و خشک بیشترین عملکرد مربوط به زمانی بوده که از بقایای درخت کاج به میزان 1 گرم استفاده شده بود. همچنین نتایج آزمایش دوم حاکی از آن است که در همه­ی صفات اندازه­گیری شده تیمار شاهد بهترین عملکرد را داشته است به‌نحوی‌که بیشترین وزن تر و خشک، سرعت و درصد جوانه­زنی، طول گیاه و ریشه در تیمار شاهد مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Allelopathic Effects of Chinaberry, Silk Tree and Iranian Pine on some Growth Traits of Lolium prene and Festuca arundinaceae

نویسندگان [English]

 • N. Alavi Dehkharghani 1
 • S.H. Nemati 2
 • S.M. Zargarian 3
1 Horticulture department of Agriculture Faculty of Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdowsi university of Mashhad
3 Ph.D. in Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
As the population grows and cities expand, the demand for more green spaces has also increased. Grass is widely recognized as one of the most important ground covers in the world. However, the development of green spaces is hindered by a severe shortage of water resources and challenges associated with managing and maintaining grass. The composition of trees and plants may cause to inhibitory or stimulation effects on crops, called allopathic effects. Therefore, understanding the allopathic effects is important to determine appropriate methods of cultivation and product management to prevent interference of allopathic substances in the growth and production of products.
Materials and Methods
 This study was performed in two separate experiments as a factorial based on completely randomized design at Ferdowsi University of Mashhad. In the first experiment, the effect of three different levels of plant residue powder (zero, 0.46 and 1 g) of three types of trees (Pine, Silk and Chinaberry) on germination and growth of Lolium prenne and Festuca arundinaceae grasses with four replications in the greenhouse was investigated.  The second experiment, the effect of 5 ml of aqueous extract prepared from plant residues of the mentioned trees on germination and growth of the mentioned grasses in three replications in the laboratory was investigated. At the end of both experiments, some of morophology traits (weight, length, germination index) were measured. Minitab software was used to analyze the data obtained from both experiments.
Results and Discussion
 According to the analysis of variance table of the first experiment, the results show that the simple effect of grass treatment on plant and root length, fresh weight, germination percentage and rate are significantly different. In the simple effect of treatment the quantity of plant residues, all traits have a significant difference. Also, in the simple effect of treatment of plant residue kind, plant length, root length, fresh and dry weight, germination percentage and rate were significantly different. Interaction grass and the quantity of plant residues treatment and the interaction of grass and kind of plant residues treatment, all measured traits had a significant difference. The interaction triple treatments plant length, root length, dry weight, germination percentage and rate differences were observed. Therefore, in the interaction triple treatments, the most and least plant lengths were observed related to the treatment of Lolium grass with 0.46 gr of Pine residue powder and the treatment of Festuca with 1 gr of Chinaberry residue powder. Also, the most and least root lengths were related to Lollium grass with 0.46 gr of Pine plant residue powder and Festuca grass with 1 gr of Pine plant residue powder. In the triple of dry weight the most amount was related to Festuca with 1 gr of Chinaberry residue powder and the least was related to Lolium control. The most and least germination percentages belonged to the control Festuca and lollium with 0.46 gr of pine plant residue powder respectively, and in the trait of germination rate, the most amount belonged to the control Festuca and the least to the control lollium has been observed. The results of the second experiment demonstrated a significant difference in all measured traits including grass treatment, plant length, fresh and dry weight, germination percentage and rate, and simple effect of plant extract. Moreover, the interaction of grass treatment and plant residue extract showed significant differences in root length, plant length, fresh weight, dry weight, and germination rate and percentage. Comparison of the mean interaction of grass treatment and type of plant residues revealed that the control Festuca had the highest plant length, while Lolium with Silk residue extract had the lowest. The longest and shortest root lengths were observed in control Lolium and Lolium with Silk residues, respectively. The highest and lowest fresh weight were recorded in Lolium control and Lolium grass along with Silk residue extract, respectively. For the dry weight trait, the highest amount was related to the treatment of Lolium grass with pine residue extract, while the lowest dry weight was observed in Festuca grass and Lolium grass with Silk residue extract. In terms of the germination percentage trait, control Festuca and Festuca with pine residue extract had the highest germination percentage, while Lolium with Chinaberry residue extract and Lolium with Silk residue extract had the lowest.  The most and least germination rates belonged to Festuca control and Lolium with Chinaberry residue extract. From these discussions, it can be concluded that the allelchemicals in the powder extract of plant residues have had a significant effect on the yield of these two grasses and have reduced growth and germination. Decreased germination due to allelopathic stress can be due to different abnormalities in metabolic activity, seed saturation potential, death of some dividing cells and embryonic abnormalities.
Conclusion
 Based on the results of both experiments, it can be concluded that Chinaberry and Silk trees have a stronger allelopathic effect compared to Pine. Additionally, the performance of both grasses in response to residues and extracts containing allelochemicals was slightly different. For instance, in the second experiment, the impact of Chinaberry extract reduced plant length by 28%, root length by 89%, dry weight by 16%, germination percentage by 75%, and germination rate by 85% compared to the Festuca control treatment. Similarly, the effect of Chinaberry extract on Lolium grass resulted in a 96% reduction in plant growth, 97% reduction in root length, 98% reduction in wet weight, 50% reduction in dry weight, 89% reduction in germination percentage, and 89% reduction in germination rate compared to the Lollium control treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aqueous extract
 • Grass quality
 • Green space
 • Index germination
 • Plant residue powder
 1. Ahmed, S.A.A., Messiha, N.K., El-Dabaa, M.A.T., & El-Masry, R.R. (2020). The residual allelopathic effects of two brassicaceae seed powder on the following summer plants and associated weeds, Middle East Journal of Agriculture Research 9(2): 479-490. http://doi.org/10.36632/mejar/2020.9.2.38.
 2. Ashraf, H., Zakizadeh, H., Ehteshami, M.R., & Bigelow, M.H. (2018). Evaluation the symbiosis of three mycorrhizae fungi species on biochemical characteristics of Kentucky bluegrass (Poa pratensis) and Agropyron (Agropyron elongatum) turfgrasses under drought stress conditions, Journal of Plant Production Research 24(3): 27-46. (In Persian). https://doi.org/10.22069/jopp.2017.11446.2058.
 3. Ashraf, M., & Ali, Q. (2008). Relative membrane permeability and activities of some antioxidant enzymes as key determinants of salt tolerance in canola (Brassica napus L.), Environmental and Experimental Botany 63: 266-273. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2007.11.008.
 4. Ataei, A., Gholamalipour Alamdari, E., Avarseji, Z., & Rahemi Karizaki, A. (2019). Study of contents of some secondary metabolites and allelopathic effects of various organs of Fumaria parviflora weed on Avena ludoviciana, Journal of Applied Biology 32(4): 76-96. (In Persian with English abstract)
 5. Carvalho, F.P., Melo, C.A.D., Machado, M.S., Dias, D.C.F.S., & Alvarenga, E.M. (2015). The allelopathic effect of eucalyptus leaf extract on grass forage seed, Planta Daninha 33(2): 193-201. https://doi.org/10.1590/0100-83582015000200004.
 6. El-Dabaa, M.A., Ahmed, S.A., Messiha, N.Kh., & El-Masry, R.R. (2019). The allelopathic efficiency of Eruca sativa seed powder in controlling orobanche crenata infected Vicia faba cultivars, Bulletin of the National Research Centre 43(37): 2-8. https://doi.org/10.1186/s42269-019-0079-9.
 7. Gad El-Rokiek, K., Saad El-Din, S.A., Adel El-Wakeel, M., El-Sayed El-Awadi, M., & Gergis Dawood, M. (2019). Allelopathic potential of the pea seed powder as natural herbicide for controlling weeds infested wheat plants, Bulletin of the National Research Centre 43(193): 2-9. https://doi.org/10.1186/s42269-019-0248-x.
 8. Hua Q., Liu Y.G., Yan Z.L., Zeng G.M., Liu Sh.B., Wang W.J., Tan X.F., Deng J.Q., Tang X., and Wang Q.P. 2018. Allelopathic effect of the rice straw aqueous extract on the growth of Microcystis aeruginosa. Ecotoxicology and Environmental Safety 148: 953-959. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.11.049.
 9. Ismael Klein, M., Biondo, E., Kolchinki, E.M., & Sant Anna, V. (2017). Allelopathic effect of aqueous extracts from agro-industrial residues of pecan nut [Carya illinoinensis, Revista Eletrônica Científica da Uergs 3(3): 495-507. https://doi.org/10.21674/2448-0479.33.495-507.
 10. Paravar, A., Maleki Farahani, S., & Rezazadeh, A.R. (2016). Evaluation of the allelopathic properties effect of two medicinal plant, Lallemantia royleana and Echinacea angustifolia extracts on germination and early seedling growth of Sinapis arvensis and Avena fatua, Iranian Journal of Seed Science and Research 3(2): 41-52. (In Persian with English abstract). https://dorl.net/dor/20.1001.1.24763780.1395.3.2.4.0.
 11. Paravar, A., Maleki Farahani, S., Sadeghi, R., & Eisanejad, N.S. (2018). Effect of plants allelopathic on germination, biochemical and enzymic activity of weeds, Iranian Journal of Seed Science and Research 7(1): 15-26. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22124/jms.2020.4268.
 12. Rasouli M., Hatamzadeh A., Ghasemnezhad M. and Samizadeh Lahiji H. 2017, The increase of salinity tolerance of three turf grass species using trinexapac-ethyl, Nova Biologica Reperta 4(1): 28-37. (In Persian with English abstract). http://dx.doi.org/10.21859/acadpub.nbr.4.1.29.
 13. Saberi, M.,  Tavili, A., & Miri, M. (2015). Investigation the effects of different levels of gibberellic and salicylic acid on improvement of germination indices of Festuca arundinacea under stress with allelopathic compound. Journal of Natural Environment 67(4): 415-524. (In Persian). https://jne.ut.ac.ir/article_53070_69.
 14. Sharif, D., Mazaheri, M., & Zehzad, B. (1993) (ed.) Ground Covers, Publications of the Parks and Green Space Organization of the City, Tehran.
 15. Siyar S., Majeed A., Muhammad Z., Ali H., and Inayat N. 2018. Allelopathic effect of aqueous extracts of three weed species on the growth and leaf chlorophyll content of bread wheat. Acta Ecologica Sinica 39(1): 63-68. https://doi.org/10.1016/j.chnaes.2018.05.007.
 16. Ummings, J.A., Parker, I.M., & Gilbert, G.S. (2012). Allelopathy: a tool for weed management in forest restoration. Plant Ecology 213: 1975-1989. https://doi.org/10.1007/s11258-012-0154-x.
 17. Valera-Burgos, J., Dı´az-Barradas, M.C., & Zunzunegui, M. (2012). Effects of Pinus pinea litter on seed germination and seedling performance of three Mediterranean shrub species. Plant Growth Regulation 66: 285-292. https://doi.org/10.1007/s10725-011-9652-4.
 18. Vaseghi, A., Davazdahemami, S., & Asadi Karam, E. (2017). Investigating the effect of various sources of production and concentration of allelochemical materials of Fraxinus excelsior on Plantago lanceolata and Eruca sativa Plants with an emphasis on deterrence index. Journal of Plant and Ecosystem 13(50): 79-133. (In Persian with English abstract)
 19. Zheljazkov, V.D., Jeliazkova, E.A., & Astatkie, T. 2021. Allelopathic effects of essential oils on seed germination of barley and wheat, Plant 10(2728): 1-15. https://doi.org/10.3390/plants10122728.
 20. Zubay, p., Kunzelmann, J., Ittze´s, A., Za´mborine´, N., & Szabo, K. (2021). Allelopathic effects of leachates of Juglans regia, Populus tremula L. and juglone on germination of temperate zone cultivated medicinal and aromatic plants, Agroforest System 95:43-442. https://doi.org/10.1007/s10457-020-00572-9.

 

 

CAPTCHA Image