دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی دلایل سرخشکیدگی و زردی زود هنگام درختان چنار (platanus sp.) در شهر مشهد با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی (GGE biplot)

امیر لکزیان; ولی فیضی‌اصل; علی تهرانی‌فر; اکرم حلاج‌نیا; حدیثه رحمانی; پیام پاکدل; هدایت محسنی; آرزو طالبی

abstract

abstract abیtract

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه