لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 45

بررسی اثرات بستر کشت و رقم بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک نشای خربزه

الهه میرابی, سید حسین نعمتی, محمد مهدی مهربخش, حسین ابراهیمی
بازدید: 39
بازدید: 33

اثر پیش تیمار حرارت و اسانس‌های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی

عصمت برزنونی, محمدحسین آق‌خانی, عبدالمجید مسکوکی, محمد حسین عباسپورفرد
بازدید: 21

بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت‌های نعنای خوراکی (Mentha spicata L.)

عسکر غنی, سید حسین نعمتی, مجید عزیزی, محمد جمال سحرخیز, محمد فارسی
بازدید: 47

تجزیه ارتباطی برخی صفات مورفولوژیکی مهم با نشانگرهای RAPD در 15 رقم خرمای ایران

منیره مارصفری, علی اشرف مهرابی, زهرا طهماسبی, عبدالامیر راهنما
بازدید: 36

abstract

abstract abیtract
بازدید: 27