دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی اثرات بستر کشت و رقم بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک نشای خربزه

الهه میرابی; سید حسین نعمتی; محمد مهدی مهربخش; حسین ابراهیمی

اثر پیش تیمار حرارت و اسانس‌های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی

عصمت برزنونی; محمدحسین آق‌خانی; عبدالمجید مسکوکی; محمد حسین عباسپورفرد

بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت‌های نعنای خوراکی (Mentha spicata L.)

عسکر غنی; سید حسین نعمتی; مجید عزیزی; محمد جمال سحرخیز; محمد فارسی

تجزیه ارتباطی برخی صفات مورفولوژیکی مهم با نشانگرهای RAPD در 15 رقم خرمای ایران

منیره مارصفری; علی اشرف مهرابی; زهرا طهماسبی; عبدالامیر راهنما

abstract

abstract abیtract