لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تغییرات کربوهیدرات برگ و میوه شلیل رقم رد گلد در طول فصل رشد در شرایط آب و هوایی گرگان

کامبیز مشایخی, حسین صادقی, وحید اکبرپور, صادق آتشی, یوسف قاسمی, سیدجواد موسوی‌زاده
بازدید: 40

بررسی مسیرهای بازاررسانی انار در استان لرستان

عاطفه بیرانوند, محمد خالدی, محسن شوکت فدائی
بازدید: 20

تأثیر آسکوربیک‌اسید در به تأخیر انداختن تغییرات بیوشیمیایی ضمن پیری و افزایش ماندگاری گل رز

فاطمه ابری, محمود قاسم نژاد, رضا حسن ساجدی, داود بخشی, محمد علی شیری
بازدید: 22
بازدید: 30
بازدید: 19

اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد کمی و کیفی میوه پرتقال

فاطمه سادات میری, علی شاهنظری, میرخالق ضیاء تبار احمدی, حسینعلی زبردست رستمی
بازدید: 23

اثر سطوح مختلف شدت نور و دیاکسیدکربن بر ریشهزایی قلمه های گیاه کروتون (Codiaeum variegatum)

غلامرضا چنارانی, محمود شور, علی تهرانی‌فر, سید حسین نعمتی, غلامحسین داوری‌نژاد
بازدید: 73

a

abstract abیtract
بازدید: 35

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
بازدید: 25