دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بهینه‌سازی کشت درون شیشه ای جنین زیگوتیک گیاه نوروزک(Salvia leriifolia Benth.)

معصومه مدرس; مهرداد لاهوتی; علی گنجعلی; جواد اصیلی

کاربرد اسید سالیسیلیک قبل از برداشت میوه بر خصوصیات پس از برداشت انار و نگهداری در انبار سرد

حمیده رستگاری; علی تهرانی‌فر; سیدحسین نعمتی; محدرضا وظیفه‌شناس

بررسی تحمل به یخ‌زدگی گیاه همیشه‌ بهار (Calendula officinalis) در مرحله رشد رویشی و زایشی

احمد نظامی; محمدجواد موسوی; سمیه نظامی; ابراهیم ایزدی دربندی; مریم یوسف ثانی; فاطمه کیخاآخر

اثرمحلول‌پاشی مونو و دی‌ پتاسیم فسفات بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی انار رقم ’ملس ساوه‘

سهراب داورپناه; محمد علی عسگری سرچشمه; مصباح بابالار; مرجان سادات حسینی; مجید امانی بنی

اثر دور آبیاری بر برخی از خصوصیات رشدی پرتقال تامسون ناول پیوند شده بر روی سه پایه مرکبات

محمود قاسم نژاد; علی مومن پور; علیرضا عبداله پور; علیرضا شیخ اشکوری

اثر مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد گل و رشد بنه در گیاه زعفران مزروعی (Crocus sativus L.)

پرویز رضوانی مقدم; علی اصغر محمدآبادی; حمید رضا فلاحی; مهسا اقحوانی شجری

abstract

abstract abیtract