فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ریز ازدیادی عناب (Ziziphus jujuba)

علی خزاعی; نسرین مشتاقی; سعید ملک زاده; کمال غوث

اثر هرس سبز بر عملکرد و کیفیت میوه در بوته‌های خزندة انگور رقم کشمشی در شرایط اقلیمی شیروان

فاطمه صادقیان; اسماعیل سیفی; علی دادار دادار; مهدی علیزاده; مهدی شریفانی

تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در توده‌های بومی گراس فسکویه بلند در ایران

آزاده موسوی بزاز; علی تهرانی فر; محمد کافی; علی گزانچیان; محمود شور

تأثیر مخلوط کودهای آلی بر رشد و عملکرد گیاه تربچه (Raphanus sativus L.)

مارال اعتصامی; فائزه تاج‎پور; مینا خسروی; عباس بیابانی

abstract

abstract abیtract