فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

انتخاب پایه های رویشی بادام متحمل به تنش آبی براساس نشانگرهای مرفولوژیکی

علی اکبر شکوهیان; غلامحسین داوری نژاد; علی تهرانی فر; علی ایمانی; علی رسولزاده

اثر تلقیح گونه‌های قارچ میکوریز (AMF) بر رشد و مواد مؤثره نعناع فلفلی (Mentha piperita)

مهدی محمودزاده; میرحسن رسولی صدقیانی; عباس حسنی; محسن برین

تأثیر موسیلاژ اسفرزه و اسانس آویشن شیرازی بر بار میکروبی و بهبود نگهداری هویج برش تازه

مجید عزیزی; زینب صفایی; سمیه میرمصطفایی; شادی بلوریان; نگار رحیمی

بررسی تأثیر تنش شوری روی صفات فیزیولوژی و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌‌های مرکبات

بهروز گلعین; ولی ربیعی; فائزه میرعباسی; رضا فیفایی; محمد فاضل حلاجی ثانی

استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم‌گلی بومی ایران (Salvia limbata وSalvia multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد

صدراله رمضانی; علیرضا عباسی; عبدالعلی شجاعیان; نوراله احمدی; رزاریا کوزولینو; سونیا پیاچنته

abstract

abstract abیtract