فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی اثر سلنیوم بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه فلفل تند (Capsicum anuum)

لیلا شکاری; محمد مجتبی کامل منش; مریم مظفریان; فرشاد صادقی

abstract

abstract .