فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تاثیر محیط کشت‌های مختلف در ریزازدیادی پایه GF677 (هیبرید هلو- بادام)

سکینه باقری; داریوش داودی; محمد اسماعیل امیری; مینا بیاناتی; مهرناز انتصاری

جمع‌آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه‌های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان

امیر حسن حسینی; علی تهرانی فر; لیلا سمیعی; محمود شور; فرشید معماریانی