فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تجزیه ارتباط رگرسیونی صفات مرتبط با عملکرد با نشانگرهای مولکولی RAPD در پسته (P. vera L)

سعید میرزایی; مهدی رحیمی; علی تاج آبادی; مسعود بهار; بهرام شریف نبی

بررسی ترکیب‌پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس صفات رویشی تعدادی از لاین های خیار

فاطمه مرادی پور; جمالعلی الفتی; یوسف حمیداوغلی; عاطفه صبوری; بهمن زاهدی