فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

مطالعه تأثیر کارواکرول، تیمول، بنزیل آدنین و نفتالین استیک اسید بر ریزازدیایی گل لاله واژگون

اسماعیل چمنی; زهرا افتخاری; علیرضا قنبری; حمیدرضا حیدری; موسی ارشد

بهینه‌سازی شرایط کشت درون‌شیشه‌ای پایه رویشی گلابی Pyrodwarf

احمد شریفی; آزاده خادم; مریم مرادیان; مهدیه خرازی