فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تأثیر تنش آبی بر صفات فیزیومورفولوژیک و محتوای پرولین سه رقم گل اطلسی

مریم کمالی; محمود شور; سید حسین نعمتی; امیر لکزیان; حمید رضا خزاعی

ارزيابي تغييرات خرداقليمي محيط در دو گونه درختی اقاقیا معمولی و کاج در فضاي سبز شهر مشهد

زهرا کریمیان; علی تهرانی فر; محمد بنایان; مجید عزیزی; فاطمه کاظمی

ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری برخی خصوصیات میوه ژنوتیپ‌های انار

بهروز مرادی عاشور; محمد ربیعی; بهروز شیران; سعداله هوشمند

مدیریت رشد و گل¬دهی شمعدانی معمولی ( Pelargonium hortorum) در فضای رشد محدود باغ شیشه¬ای (تراریوم)

عزیزاله خندان میرکوهی; سیده راضیه واعظ موسوی; احمد خلیقی; روح انگیز نادری

تأثیر تنش مکانیکی بر برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گل حسن¬یوسف (Coleus blumei Benth.)

عاطفه صفایی فر; عبدالحسین رضایی نژاد; صادق موسوی فرد; فیض الله شهبازی

دستیابی به فیتواستروژن فروتینین موجود در ریشه گیاه کما (Ferula ovina) در شرایط درون شیشه‌ای با تأکید بر حفظ ذخایر ژرم پلاسم

هدی زارع میرک آباد; محمد فارسی; سعید ملک زاده شفارودی; مهرداد ایرانشاهی; عبدالرضا باقری; نسرین مشتاقی