دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی پاسخ‌های گراس‌های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هوایی

تهرانی فر تهرانی فر; سلاح ورزی سلاح ورزی; گزانچیان گزانچیان; آرویی آرویی

بررسی تاثیر ترکیب محیط کشت، pH و دما بر سرعت رشد و وزن میسلیوم قارچ "شی‌تاکه" در شرایط جامد و مایع

رازقی یدک رازقی یدک; عزیزی عزیزی; فارسی فارسی; شاه طهماسبی شاه طهماسبی

تأثیر مقدار و نحوة تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و بعضی خصوصیات کمی ارقام مختلف سیب‌زمینی

جامی معینی جامی معینی; مدرس‌ثانوی مدرس‌ثانوی; کشاورز کشاورز; سروش‌زاده سروش‌زاده; گنجعلی گنجعلی

بررسی حساسیت برخی ارقام هلو و شلیل به سرمای زمستان 1386 مشهد

آرین پویا آرین پویا; داوری ن‍ژاد داوری ن‍ژاد; عطار عطار

اثر سیلیسیوم بر رشد و عملکرد گیاه توت فرنگی در شرایط تنش شوری

سیدلر فاطمی سیدلر فاطمی; طباطبایی طباطبایی; فلاحی فلاحی