دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اثر پاکلوبوترازول و سایکوسل بر رشد رویشی و گلدهی کوکب کوهی

مریم حجتی; نعمت اله اعتمادی; بهرام بانی نسب

بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم رداکسپلوژن

زینب غیور کریمیانی; عبدالرضا باقری; مریم جعفرخانی کرمانی; غلامحسین داوری نژاد

بهینه‌سازی روش کشت‌ بافت و سیستم انتقال ژن در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.)

مهدی محب‌الدینی; مختار جلالی جواران; هوشنگ علیزاده; فریدون مهبودی; حسین خسروی

اثر سطوح کود مرغی بر عملکرد کمی و کیفی سه توده خربزه ایرانی

اکبر نوروزی; محسن خدادادی; احمد گلچین; احمد اکبری نیا