لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته

رضا منصوری ده شعیبی, غلامحسین داوری نژاد, حسین حکم آبادی, علی تهرانی فر
بازدید: 47

تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی

فاطمه نعمت الهی, علی تهرانی فر, مجید عزیزی, غلامحسین داوری نژاد
بازدید: 96

اثرات پرمنگنات پتاسیم و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera indica L. )

مختار حیدری, عبدالمجید میرزا علیان دستجردی, نوازاله مرادی
بازدید: 115

اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای

مجتبی خرّمی راد, محمود شور, یوسف حمید اوغلی, علی تهرانی فر, حسین نعمتی, مصطفی صالحی فر
بازدید: 37

بررسی اثردور آبیاری و پلیمر سوپر جاذب روی برخی خصوصیات کیفی چمن اسپورت

فریده شیخ مرادی, عیسی ارجی, اکبر اسماعیلی, وحید عبدوسی
بازدید: 50

بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین

سمانه صیفی, سید حسین نعمتی, محمود شور, بهرام عابدی
بازدید: 48

ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی پوست برخی ارقام تجاری مرکبات

جواد فتاحی مقدم, یوسف حمیداوغلی, رضا فتوحی قزوینی, محمود قاسم‌نژاد, داود بخشی
بازدید: 44