دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته

رضا منصوری ده شعیبی; غلامحسین داوری نژاد; حسین حکم آبادی; علی تهرانی فر

تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی

فاطمه نعمت الهی; علی تهرانی فر; مجید عزیزی; غلامحسین داوری نژاد

اثرات پرمنگنات پتاسیم و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera indica L. )

مختار حیدری; عبدالمجید میرزا علیان دستجردی; نوازاله مرادی

اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای

مجتبی خرّمی راد; محمود شور; یوسف حمید اوغلی; علی تهرانی فر; حسین نعمتی; مصطفی صالحی فر

بررسی اثردور آبیاری و پلیمر سوپر جاذب روی برخی خصوصیات کیفی چمن اسپورت

فریده شیخ مرادی; عیسی ارجی; اکبر اسماعیلی; وحید عبدوسی

بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین

سمانه صیفی; سید حسین نعمتی; محمود شور; بهرام عابدی

ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی پوست برخی ارقام تجاری مرکبات

جواد فتاحی مقدم; یوسف حمیداوغلی; رضا فتوحی قزوینی; محمود قاسم‌نژاد; داود بخشی