دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی واکنش ارقام طالبی به اندام زایی درکشت درون شیشه ای

ریحانه مرادمند; احمد ارزانی; قدرت ا... سعیدی

بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در گیاه ریحان (L. Ocimum basilicum) با استفاده از کلشی سین

سعید ملک زاده شفارودی; عسکر غنی; مازیار حبیبی; اکرم امیری

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT