لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 115
بازدید: 68
بازدید: 79

بررسی واکنش ارقام طالبی به اندام زایی درکشت درون شیشه ای

ریحانه مرادمند, احمد ارزانی, قدرت ا... سعیدی
بازدید: 24
بازدید: 40

بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاهColchicum kotschyi Boiss در شرایط کشت بدون خاک

مرتضی علیرضایی نغندر, حسین آروئی, شمسعلی رضازاده, محمود شور, حسن بیات
بازدید: 29
بازدید: 61

بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در گیاه ریحان (L. Ocimum basilicum) با استفاده از کلشی سین

سعید ملک زاده شفارودی, عسکر غنی, مازیار حبیبی, اکرم امیری
بازدید: 46

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 27