دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر برخی خصوصیات رشدی قارچ صدفی (Pleorotus florida)

رضا بهروزی; محمد فارسی; نسا جعفری; میثم شیخ پور آهندانی

تأثیر تیمارهای شیمیایی و مراحل برداشت بر عمر گلجایی گل‌های بریدنی مریم رقم"Pearl "

فریبا ابتهاج; یونس مستوفی; روح انگیز نادری; سپیده کلاته جاری

تعیین ‌نُرم‌ های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهد

امیر لکزیان; ولی فیضی اصل; علی تهرانی فر; اکرم حلاج نیا; حدیثه رحمانی; پیام پاکدل; سید هدایت محسنی; آرزو طالبی

تاثیر زمان هرس و تیمار محل زخم با سولفات روی بر ویژگی های رویشی، کمی و کیفی انگور عسکری

عنایت اله تفضلی; فردین بوستانی; بیژن کاوسی; مهدی حسینی فرهی; سید نعمت اله موسوی

تاثیر سطوح شوری بر ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم انگور

رسول جلیلی مرندی; عباس حسنی; حامد دولتی بانه; رامین حاجی تقی لو; حسین یوسف زاده

ارزیابی اثرات بستر کاشت و دور آبیاری بر شاخص های رشد گیاهچه ای ارقام گوجه فرنگی در شرایط گلخانه

مهسا اقحوانی شجری; سید حسین نعمتی; محمد مهدی مهربخش; جبار فلاحی; فاطمه حقیقی تاجور

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT