دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی اثرات تیدیازرون و اسید هیومیک روی عمر پس از برداشت گل آلسترومریا رقم کنیامبه

اسماعیل چمنی; بهروز اسماعیل پور; یونس پوربیرامی هیر; حسن ملکی لجایر; اکبر سعادتی

اثر کاربرد خارجی پراکسید هیدروژن بر برخی از شاخص های تحمل به شوری مرزنجوش (Origanum majorana L.)

مرتضی گلدانی; یحیی سلاح ورزی; جعفر نباتی; مرتضی علیرضایی نغندر

تأثیر چند نوع بستر و غنی‌سازی بر برخی خصوصیات قارچ دارویی شی‌تاکه (Lentinula edodes)

محمدرضا بیرانوند; ناصر عالم زاده انصاری; سیدکریم موسوی; عیدی بازگیر

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف سیب زمینی با استفاده از الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای غده

عباداله عبادی; احمدرضا بلندی; حسن حمیدی; جمشید معاون; حسن حسن آبادی

اثر محلول پاشی قبل از برداشت اتفن بر خواص کیفی میوه های انگور رقم قزل اوزوم (Vitis vinifera L. var. Ghizil Uzum)

رسول جلیلی مرندی; حامد دولتی بانه; محسن اسمعیلی; رامین حاجی تقی لو; ربابه ابراهیمی تازه كندی

تولید نانو ذرات زیست تجزیه پذیر از موسیلاژهای گیاهی و بررسی اثر کاربرد آنها بصورت پوشش خوراکی

مجید عزیزی; فاطمه عروجعلیان; حسین عرفایی; فاطمه یزدیان; میترا رحمتی; بی بی فاطمه حقیرالسادات

بررسی اثرات سطوح مختلف اسیدیته آب آبیاری بر کمیت و کیفیت دو رقم شمعدانی

رضا شریفی اصل; عبدالعلی شجاعیان; مهدی صیدی; علیرضا گیتی

abstract

abstract abیtract