لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی اثرات تیدیازرون و اسید هیومیک روی عمر پس از برداشت گل آلسترومریا رقم کنیامبه

اسماعیل چمنی, بهروز اسماعیل پور, یونس پوربیرامی هیر, حسن ملکی لجایر, اکبر سعادتی
بازدید: 20

اثر کاربرد خارجی پراکسید هیدروژن بر برخی از شاخص های تحمل به شوری مرزنجوش (Origanum majorana L.)

مرتضی گلدانی, یحیی سلاح ورزی, جعفر نباتی, مرتضی علیرضایی نغندر
بازدید: 94

تأثیر چند نوع بستر و غنی‌سازی بر برخی خصوصیات قارچ دارویی شی‌تاکه (Lentinula edodes)

محمدرضا بیرانوند, ناصر عالم زاده انصاری, سیدکریم موسوی, عیدی بازگیر
بازدید: 36

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف سیب زمینی با استفاده از الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای غده

عباداله عبادی, احمدرضا بلندی, حسن حمیدی, جمشید معاون, حسن حسن آبادی
بازدید: 41

اثر محلول پاشی قبل از برداشت اتفن بر خواص کیفی میوه های انگور رقم قزل اوزوم (Vitis vinifera L. var. Ghizil Uzum)

رسول جلیلی مرندی, حامد دولتی بانه, محسن اسمعیلی, رامین حاجی تقی لو, ربابه ابراهیمی تازه كندی
بازدید: 67

تولید نانو ذرات زیست تجزیه پذیر از موسیلاژهای گیاهی و بررسی اثر کاربرد آنها بصورت پوشش خوراکی

مجید عزیزی, فاطمه عروجعلیان, حسین عرفایی, فاطمه یزدیان, میترا رحمتی, بی بی فاطمه حقیرالسادات
بازدید: 87

بررسی اثرات سطوح مختلف اسیدیته آب آبیاری بر کمیت و کیفیت دو رقم شمعدانی

رضا شریفی اصل, عبدالعلی شجاعیان, مهدی صیدی, علیرضا گیتی
بازدید: 26

abstract

abstract abیtract
بازدید: 31