علمی - پژوهشی

بررسی اثرات تیدیازرون و اسید هیومیک روی عمر پس از برداشت گل آلسترومریا رقم کنیامبه

اسماعیل چمنی, بهروز اسماعیل پور, یونس پوربیرامی هیر, حسن ملکی لجایر, اکبر سعادتی
بازدید: 150

اثر کاربرد خارجی پراکسید هیدروژن بر برخی از شاخص های تحمل به شوری مرزنجوش (Origanum majorana L.)

مرتضی گلدانی, یحیی سلاح ورزی, جعفر نباتی, مرتضی علیرضایی نغندر
بازدید: 399

تأثیر چند نوع بستر و غنی‌سازی بر برخی خصوصیات قارچ دارویی شی‌تاکه (Lentinula edodes)

محمدرضا بیرانوند, ناصر عالم زاده انصاری, سیدکریم موسوی, عیدی بازگیر
بازدید: 166

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف سیب زمینی با استفاده از الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای غده

عباداله عبادی, احمدرضا بلندی, حسن حمیدی, جمشید معاون, حسن حسن آبادی
بازدید: 191

اثر محلول پاشی قبل از برداشت اتفن بر خواص کیفی میوه های انگور رقم قزل اوزوم (Vitis vinifera L. var. Ghizil Uzum)

رسول جلیلی مرندی, حامد دولتی بانه, محسن اسمعیلی, رامین حاجی تقی لو, ربابه ابراهیمی تازه كندی
بازدید: 251

تولید نانو ذرات زیست تجزیه پذیر از موسیلاژهای گیاهی و بررسی اثر کاربرد آنها بصورت پوشش خوراکی

مجید عزیزی, فاطمه عروجعلیان, حسین عرفایی, فاطمه یزدیان, میترا رحمتی, بی بی فاطمه حقیرالسادات
بازدید: 476

بررسی اثرات سطوح مختلف اسیدیته آب آبیاری بر کمیت و کیفیت دو رقم شمعدانی

رضا شریفی اصل, عبدالعلی شجاعیان, مهدی صیدی, علیرضا گیتی
بازدید: 154

abstract

abstract abیtract
بازدید: 355