دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLP

زهرا نعمتی; علی تهرانی فر; محمد فارسی; امین میرشمسی کاخکی; سید حسین نعمتی

اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum muricatum)

الهه میرابی; سیدحسین نعمتی; غلامحسین داوری نژاد; حسین آرویی

بررسی میزان مقاومت پایه های پسته به بیکربنات سدیم

محبوبه رجبی; حمیدرضا روستا; حمیدرضا کریمی; حسین حکم آبادی

بررسی اثر مالچ و دور آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه دو رقم خربزه استان خراسان رضوی

حسین نستری نصرآبادی; سیدحسین نعمتی; علیرضا سبحانی; حسین آرویی

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)

نسرین فرهادی; محمدکاظم سوری; ابوالفضل علی رضالو; حسین ربی انگورانی

abstract

abstract abیtract